farnosh Jun 5
راستی تو که برای آتش‌سوزی توییت می‌زدی نزدیک‌تر نیست بهت؟ تو که برای شمع روشن می‌کنی رو نمی‌بینی؟ تو که ناراحتت کرده دیگه لهجه هموطنت رو مسخره نکن، رفتار انسانی با همسایگان که بماند