binu Sep 9
bin: i sweat a lot eunwoo: you sweat a lot? so you can't be cool? bin: sweating alot doesn't mean you can't be cool... eunwoo: then you are crazy sexy hot *sings* crazy sexy ho~t