احسان رستگار Oct 4
متأسفانه، دیر یا زود بهت ثابت می‌کنه که بهترین راه برای ندیدن، اینه که روی اکثر قریب به اتفاق آدما حساب نکنی. .