روزنامه دنیای اقتصاد Sep 12
Replying to @alishoki3
بله حتما منتقل میکنیم به تحریریه روزنامه