روزنامه دنیای اقتصاد Sep 12
اثر بخشنامه‌های متناقض ارزی در یک‌ماهگی بسته جدید ارزی بررسی شد منشأ ۲۷ روز سرگیجه بورس‌بازان