روزنامه دنیای اقتصاد Sep 11
آمارهای بانک مرکزی از فعال شدن جزء سیال نقدینگی حکایت می‌کند جابه‌جایی بزرگ در عمق پولی