روزنامه دنیای اقتصاد Sep 10
سیاست‌گذار پولی برای نجات خانه‌اولی‌ها تعلل می‌کند فرصت‌سوزی در بازار مسکن