روزنامه دنیای اقتصاد Sep 10
سقف و کف یک روزه دلا‌ر دیروز، افزایش ورود اسکناس به بازار زمینه‌ساز کاهش قیمت ‌شد و معامله‌گرانی که تصور می‌کردند قیمت به کف خورده است، عامل اصلی افزایش قیمت بودند.