Esmail Barzamini 11 Mar 19
ما فقط یک نیاز داریم... ما حداقل های کوچک را نداریم... ما قدرت درونی یعنی را داریم ما اقلیتها پیروز خواهیم شد..