ಕಿರಣ 13 Oct 17
Replying to @OggaraNe
ಸದ್ಯ ಮನೆ ತಲುಪಿದೆ 🤘