cheshm_abi Oct 20
مرز بین شرافت و بی شرفی همین دو تصویر است. یکی مثل مهدی که همه دغدغه او نشان دادن این تصویر دروغ است. یکی هم مثل وریا که همه دغدغه او مشکلات مردم و ایران است