Osvaldo Vázquez 10 Nov 16
🍾🎉🔝 #👌#thebestpool#cabo2016 @ Chileno Bay Resort & Residences