بینو یاد Dec 6
اگر هر چی نیازه بدونی، بدون ضرر هم میشه اینترنتی راه انداخت.یکبار برای همیشه یادبگیر، اگر یاد نگرفتی بازهم شرکت کن. اطلاعات دوره 👇👇👇👇