billy eichner Sep 14
Replying to @billyeichner
I’m the Glenn Close of short form.