தீரன் சின்னமலை May 17
யூதர்களுக்கு இணையான அறிவாற்றலும் ஜப்பானியருக்கு இணையான உழைப்பும் உள்ளவன் தமிழன். ஆனால் யூதர்களுக்கும் ஜப்பானியர்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை உணர்வு ,இன உணர்வும் உலகம் முழுவதும் பரவிவாழும் தமிழரிடையே இல்லாமல் போனது ஏனோ