BHAGESH BIJAPUR Nov 13
Replying to @nimmaupendra
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬಾ ಆರಿಸಿ ಬರಬೇಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದ್ಯಸರು ಪ್ರಜಾಕೀಯ