بدون مرز Oct 12
این هم از های فروشگاه زنجیره ای ! قیمت هایی که روز به روز توسط فروشندگان بالا می رود و مسئولین نیز در حال خواب به سرمیبرند و هیچ نظارتی وجود ندارد. آیا نباید شاهد کنترل قیمت ها باشیم تا جلوی اینگونه سودجویی ها گرفته شود؟؟؟