BBC NEWS فارسی Oct 19
دیده شدن زنان تاثیرگذار چه تاثیری بر زنان دیگر در یک جامعه می‌گذارد و چقدر می‌تواند الگویی برای زنان جوان باشند؟ روشنک روزبهانی تصویرساز در لندن بر روی پروژه ای کار کرده که در آن از زنان تاثیرگذار ایرانی تصویرسازی کرده و در این مورد توضیح می‌دهد.