علی دایی Dec 10
Replying to @Mr_pashmaki65 @imaleff
حیفه کلمه مرد برای بعضیا. مرد فقط . . نه نون به نرخ روز خورهای کاسه لیس و خایه مال