Ashkan Rezaeipour 3 May 18
شما هم شنیدین ایران به پرداخت غرامت بخاطر برج های 2 قلو و 11 سپتامبر شد ؟ ممکنه خیلیاتون خوشتون نیاد از ولی این صحبتاشو گوش کنید که واسه چند وقت پیشه. خوشم میاد بازی تو دستشه 😂