armin rigi Jun 24
آیا به کار بردن چنین کلماتی در تریبون نماز کار درستی است؟ مولوی گرگیج در قبال یکی از منتقدینش در تریبون نماز کلمات رکیکی به کار می برد و با غرور از خود دفاع می کند جناب مولوی، ادب از که آموختی؟