Maristes Anna Ravell Oct 30
La classe de 5è B vol que el món l’any 2100 no estigui tan contaminat. També volem que tothom cuidi el medi ambient (RRR) i que aprofitem les energies renovables. +Sostenible