عمو نیما Jun 2
این اتفاق امروز برای سایت و قریب الوقوع بودن خروجم از دولت باعث شد از امروز بصورت جدی تر به فکر راه اندازی یه جدید برای روزهای مبادا باشم.... کسب و کاری که از من وقت زیادی نگیره و تداخل با تمرکزم روی نداشته باشه