علی ali💖🇮🇷💚 May 5
به طور کلی من سه چهره را در منفور میدانم نفر اول است ، که را به قعر زمین کشیده! نفر دوم است ،ملتی را خواند وخودش به خاک نشست! نفر سوم است،او استاد است و جدیدا قاضی شده! منتظرم به خاک نشیند!