a haiku for you Jun 8
Haiku does not love hashtags, but motherfucking friends.