ant Mar 29
—¿Eres travesti? —¿Yo? No, soy siniestra 🤣🤣🤣