امیر رفیعی Jul 2
رو که مرده توی قبر نمی‌بره برای وارثاش میزاره فلذا دیه زن ۲برابرشده به نفع مرداست، فمنیست‌های احمق.