__solidarity__ Jun 1
🔴بیلبورد شهرداری تهران؛ عکس یک آخوند را کشیده و نوشته است: "با شما به سلامت می رسیم"!!! 🔺یعنی این همه دکتر و پرستار که در بیمارستانهای درگیر کرونا بودند و مردند کشک!