Fahim ูู‡ูŠู… ๐Ÿ•‹ Oct 23
The Honorable Minister Louis Farrakhan said, โ€œHealing: To repair is to heal. To reconcile is to heal. To settle your differences is to heal. To free from evil, to cleanse, to purify is to heal. To effect a cure is to heal.โ€