WAX ( Wolof Ak Xamle ) Apr 1
Replying to @WaxWolof
1 Solal ci diggante yi walla ..alaas, nakkaa na..aree nu..ati ci tu.. si. Li tu.. ..óot te ..at moo ta.. nàkka na..aree nu..ati ci tu.. si… 2 Indil ma juróomi waat (pluriel de ) yu am loyu .