Twitter | Search | |
This is the legacy version of twitter.com. We will be shutting it down on 15 December 2020. Please switch to a supported browser or device. You can see a list of supported browsers in our Help Center.
Vivlia Publishers
Education for the Nation: We supply Textbooks, Teacher Resources, E-learning materials
67
Tweets
41
Following
94
Followers
Tweets
Vivlia Publishers retweeted
Ntsako Mhlanga Nov 16
MATRICS! You better with 🔥 I am super excited to announce the Catch Up Programme with for matrics. Don’t breathe through the wound in your exams😉Prepare by downloading the catch up programme on
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Nov 12
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Nov 12
Get your catch-up book today and prepare for a lifetime.  Click here to order today:
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Nov 5
Replying to @VivliaPublisher
(Sources: Libanga 12, SISWATI LULWIMI LWEKUCALA LWEKWENGETA (FAL), LIPHEPHA LEKUCALA (P1), LWETI 2019)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Nov 5
Replying to @VivliaPublisher
3.5 Ngukuphi lokudvonsa tetsamelilwati kulomusho longentasi nekutsi kungani badvonseke? Tibeke etfubeni lekutiwinela i-laptop. (2) 3.6 Ngekubona kwakho ngukuphi lokungenta batali bafise kutsi bantfwababo bafundze kulesikolo? Bhala KUBILI.
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Nov 5
Replying to @VivliaPublisher
3.3 Kulesikhangisi lesingenhla bhala umusho loyinkhulumo letsatfwa njengemaciniso ibe itsintsa imiva. (2) 3.4 Bhala lomusho lotsetfwe kulesikhangisi ube sebunyentini. Shayela kulenombolo: 084 755 6542. (2)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Nov 5
Replying to @VivliaPublisher
Fundza lesikhangisi bese uphendvula imibuto lelandzelako. 3.1. Kungani lesihloko salesikhangisi sibhalwe ngemagama lamakhulu? (1) 3.2. Khetsa YINYE imphendvulo. Hlobo luni lwelibito lolu, 'Tfolalwati'? A Libitombici B Libitomfakela C Libitomvama D Libitomfutiselo (1)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Nov 5
THREAD: You still have time to revise and get closer to how you can navigate your language exam paper. Buy our comprehensive book and be sure to ace that paper. Click here to order yours today:
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 26
Replying to @VivliaPublisher
3.8 Ingaba esi sibhengezo-ntengiso siyithengisa ngokuthimbayo le mveliso? Xhasa impendulo yakho. (Sources: IsiXhosa Ulwimi Lokuqala Olongezelelweyo (FAL)/P1 10 DBE/Novemba 2019 NSC)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 26
Replying to @VivliaPublisher
3.5 Chonga igama elibhekisa kumthengi kwesi sivakalisi silandelayo. Zifumanele eyakho ngoku! (1) 3.6 Chaza ukuba linafuthe lini ibinzana '… ncuthu lwencasa entubululu' kwesi sibhengezo-ntengiso. (2) 3.7 Caphula isivakalisi esinolwimi olubaxayo kwesi sibhengezo-ntengiso. (1)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 26
Replying to @VivliaPublisher
3.3 Khetha impendulo echanekileyo kwezi zingezantsi: A liyakhuza. B liyayalela. C liyachaza. D liyalandula. (1) Akuvumelekanga ukufotokopa eli phepha Tyhila iphepha 3.4 Nika lubeluNYE udidi lwesinongo olufumaneka kule mveliso. (1)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 26
Replying to @VivliaPublisher
Funda esi sibhengezo-ntengiso uze uphendule imibuzo elandelayo. 3.1 Nika igama lemveliso ethengiswa kwesi sibhengezo-ntengiso. (1) 3.2 Bhala isilogani sesi sibhengezo-ntengiso. (1)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 26
THREAD: Find our IsiXhosa guide to passing your final exam paper in our Vivlia Grade 12 catch-up textbook. Hurry, exams are around the corner! Click here to order yours today:
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 21
Replying to @VivliaPublisher
1.2.4 Na go ya ka wena ke nnete gore ga go na kgethologanyo go ya ka semerafo mo Afrika-Borwa? Fahlela. (1) (Sources: National Senior Certificate, KREITI YA 12, Sepedi Lelemetlaleletso la pele (fal), Lephephe La Pele (P1), Dibatsela 2019)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 21
Replying to @VivliaPublisher
1.2.2. Kgetha karabo ya maleba o be o fahlela. Na seswantšho se se tšweletša keteko ya letšatši lefe? A Letšatši la bomma. B Letšatši la bafsa. C Letšatši la bopapa. D Letšatši la bohwa. (2) 1.2.3 Ke molaetša ofe wo o tšweletšwago ke seswantšho se? (1)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 21
Replying to @VivliaPublisher
Lebeledišiša seswantšho se se latelago gore o tle o kgone go araba dipotšišo ka sona. 1.2.1. Efa mehuta YE MEBEDI ya ditšo tšeo di bonalago seswantšhong sa ka godimo. (2)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 21
THREAD: Enjoy prepping for your Grade 12 final exams with our Sepedi catch-up programme textbook and ace your paper! 🙂 Swipe left to revise using the below example and find similar tasks in our Vivlia textbooks here: Tag us in your answers!
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 20
Replying to @VivliaPublisher
(Sources: [Umbhalo wokuziqambela, izithombe zicashunwe ], National Senior Certificate, IBANGA LE-12, IsiZulu Ulimi Lokuqala Lokwengeza (FAL), Iphepha Lokuqala (P1), Novemba 2019)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 20
Replying to @VivliaPublisher
3.6. Tomula amagama anolimi oluphoqayo asesikhangisweni. (2) 3.7. Ngokucabanga kwakho kungabe ezokuphepha ziqinisiwe eBukhazikhazi Hotel? Sekela impendulo yakho. (2)
Reply Retweet Like
Vivlia Publishers Oct 20
Replying to @VivliaPublisher
3.5. Khetha uhlobo lwesifenqo oluqukethwe yilo musho olandelayo: Le ndawo ithatha abantu abayi-100 kuya kwabayi-1 000: A Isifaniso B Isingathekiso C Uteku D Isenzasamuntu (1)
Reply Retweet Like