VOA Farsi Sep 12
دلار بین ۱۳ هزار ۵۰۰ تا ۱۴ هزار تومان در نوسان است؛ بازار ارز تحت تاثیر تصمیمات سیاسی