VOA Farsi Sep 12
دیدگاه| رژیم ایران به اینترنت چه نگاهی دارد سپاه و بسیج طی سالها ارتش سایبری خود را در تمام نهادهای دولتی و استانی مستقر کرده اند که مهم ترین آن در «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» است. واحد سایبری صدا و سیما متشکل از ۷ گردان و ۱۲۰۰ پرسنل است.