VOA Farsi Sep 12
جوانفکر و مشایی، یاران نزدیک احمدی نژاد به زندان محکوم شدند