VOA Farsi Sep 12
از عكسهاى روز/ نمایی از اردوگاه پناهجویان در نزدیکی روستایی در استان ادلب که این روزها شاهد حملات ارتش اسد در نزدیکی خود است.