VOA Farsi Sep 12
از عكسهاى روز/ تصویری از یک قایق بادبانی در دریای مدیترانه