VOA Farsi Sep 12
از عكسهاى روز/ بارش شدید باران در استانبول ترکیه