عمو🌵کاکتوس(خاردار جذاب😎) Mar 8
🔴هیچوقت دست رو زن بلند نکن 🔴هیچوقت راز کسی رو که بهت اعتماد کرده و حرف دلش رو گفته (حتی بعد از دعوا) فاش نکن 🔴نون کسی رو آجر نکن و... اینا گوشه هایی از حرفای بابام بود که توی این سی سال سنم همیشه در مورد مرد بود بهم گفت! اگه اینا رو سعی میکنی رعایت کنی روزت مبارک.