Ukiah Daily Journal Sep 12
Kirk Thomsen returns to Ukiah Valley Fire Authority as captain