Alex Dolgopolov May 13
Walking around Roma you see strange tennis balls...