Teuta Metra Jul 18
“If you haven't cried, your eyes can't be beautiful.”- Sophia Loren