خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 Jun 25
: شورای نگهبان تمام تلاش خود را برای مشارکت گسترده مردم در بکار می‌بندد در حوزه اجرا وزارت کشور وظایف مشخصی دارد که درصدد انجام آن هستند و شورای نگهبان نیز در حوزه نظارت به چیزی جز اجرای نص صریح قانون نمی‌اندیشد.