سردار انقلابی May 16
Replying to @sadeghZibakalam
آخه الاغ ، پیاز چه ربطی به آمریکا ستیزی داره؟! جز اینکه ریشه در جفتک زنی شما و حمایت از دولت بی لیاقت و لی کیفیتی مث دولت کنونی داره؟ شما بفرمایید چطوری دل این معشوق هزار رنگ شمارو بدست بیاریم که تورم بیاد پایین؟ سیاسی