Sokostina ™️ Sep 20
Replying to @MahachieJosey
Ndezve dzinza munin’ina. Soko haiperi zvekumhanya