شـایان‌فـــر Nov 14
چه جالبه که یه پای لیبرالها توی مجلس و دولته و پای دیگشون توی زندون! مثل و شهرام جزایری حسین فریدون و حسن روحانی مهدی و اسحاق جهانگیری ...