سیدحسن موسوی seyed hasan mosavi Apr 5
این سناریو اثبات کرد که می توان با وجود مصرف بیت المال علیه عقاید ملت شریف ایران گشایی نمود و ضمن اثبات در ایام انتخابات به معرفی خود واقعی پرداخت.