ساری پیشیک 🏴 Jun 25
این شربت سن ایچ: فروشگاه : قیمت ۲۰ هزار تومن، با تخفیف ۱۷ تومن فروشگاه : قیمت ۲۰ تومن، با تخفیف خیلی ویژه ۱۶ تومن از بقالی سر کوچه خریدم ۱۴ تومن 😐😐