علیرضا صلواتی Alireza Salavati Mar 29
در نگاه اول یک خبر تکراری! پلیس به یک حمله کرد! اینبار خبر در ایران نیست در بریتانیا اتفاق افتاده... بله وظیفه‌ی اصلی پلیس حفاظت از سلامت جامعه‌است. پلیس از ادامه‌ی پارتی خصوصی که خطر انتشار داشت واردشد نه برای تحدید حریم شخصی افراد!