Saeed Aganji Mar 23
دولت فعلی با موجب به خطرانداختن سلامت و معیشت مردم شده؛بخصوص در شرایط حساس کنونی که ، و نیاز به تجهیزات پزشکی، بهداشتی و دارو دارند. آمریکا با مخالفت در برابر تعلیق تحریم‌ها موجب مرگ بیشتر شهروندان مبتلا به می‌شود.