Siavash Fallahpour Feb 18
از سخنرانی اخیر "ما در آستانه قرار داریم که راه گریزی از آن نیست. فرار از آن یعنی خودت را پنهان کنی، چراکه طرف مقابل کرده است. این تو نیستی که شروع کردی، او دست پیش را گرفته، اوست که می‌کشد، اوست که جنگ بپا می‌کند، اوست که ترور می‌کند/۱